divendres, 20 de gener de 2017

Change hostname in RHEL 7

Per a canviar el hostname i veure el hostname en una distribució Redhat 7 o relacionada seguirem els procediments descrits a continuació.

Podem veure el hostname que hi ha configurat amb: hostnamectl status.
hostnamectl status
  Static hostname: mylinuxbox
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: kjl42342jk24243243247556436c57ac
      Boot ID: 7124524lkjlfsdfsd45355l3kjdb4732
  Virtualization: xen
 Operating System: Oracle Linux Server 7.3
    CPE OS Name: cpe:/o:oracle:linux:7:3:server
      Kernel: Linux 3.8.13-118.14.1.el7uek.x86_64
   Architecture: x86-64

Per canviar el hostname utilitzarem la següent comanda:
hostnamectl set-hostname mylinuxbox

Enllaços:

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/sec_Configuring_Host_Names_Using_hostnamectl.html

dimarts, 20 de setembre de 2016

Backup data on Android Phone

Per a realitzar un backup de tota la informació del mòbil podem utilitzar diferents aplicacions. El primer pas es utilizar el conte de google per fer un backup de:
 • Contactes
 • Calendari
 • Dades Aplicació
 • Wifi Passwords
 • Configuració del telèfon
Per configurar la sincronització de totes aquestes dades anirem a Settings -> Accounts --> Google -> account@gmail.com -> Sync Now També hem de configurar Settings -> Accounts -> Backup and reset i marcar les opcions Backup my data i Automatic Restore.

Per a tenir un backup de les fotos utilitzarem l'aplicació Photobucket. Utilitzarem les opcions "Autobackup" i "Wifi Only" en la configuració de l'App.

Per fer un backup dels SMS i els registres de les cridades, utilitzarem SMS Backup +. Seleccionarem la opció "Auto backup" també.

Enllaços:

http://www.ubergizmo.com/how-to/backup-android-phone-for-free/
http://www.wikihow.com/Sync-Google-Contacts-With-Android

dilluns, 19 de setembre de 2016

How to first configure AWS CLI

Introducció:

L'objectiu d'aquesta entrada es ensenyar a configurar AWS CLI.

Configuració:

Per a instal·lar AWS el primer es realitzar python 2.7, açò ho conseguirem en Ubuntu com segueix:
 
sudo apt-get install python2.7
Després ens descarreguem el següent script. Aquest script descarrega l'última versió de pip i altres dependencies com setuptools.
curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Executem com a root el script que hem descarregat.
sudo python27 get-pip.py
Instal·lem el client de aws amb pip.
 sudo pip install awscli
Configurem el client amb l'usuari amb el que l'utilitzarem. No s'ha d'utilitzar l'usuari root.
aws configure
Es poden recollir totes les dades clicant sobre l'usuari, despres a "Security Credentials" i després a "Access Keys" en la web d'AWS. Configurem aquestes claus i marquem la regió que volem en el nostre cas es eu-west-1 (Irlanda). Hem de configurar també el tipus d'output.
aws ec2 describe-instances --output table --region eu-west-1
I ja tenim funcionant l'AWS cli.

Enllaços:

http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/installing.html
http://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-started.html

divendres, 2 de setembre de 2016

Configure htpasswd on nginx

Introducció:

L'objectiu d'aquest tutorial es mostrar com s'instal·la un password en una pàgina web servida per nginx.

Configuració:

En primer lloc instal·lem les utilitats d'Apache2. La següent comanda mostra com fer-ho en sistemes debian o derivats.
 sudo apt-get install apache2-utils
Seguidament configurem un password per a un usuari.
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd user
A continuació configurem els paràmetres auth_basic i auth_basic_user en el fitxer /etc/nginx/sites-available/your-site
 server {
 listen    portnumber;
 server_name ip_address;
 location / {
   root  /var/www/mywebsite.com;
   index index.html index.htm;
   auth_basic "Restricted";          #For Basic Auth
   auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd; #For Basic Auth
 }
}

Per últim reiniciem el servei.
/etc/init.d/nginx restart

Enllaços:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-http-authentication-with-nginx-on-ubuntu-12-10

divendres, 5 d’agost de 2016

Working with Git Locally

Introducció:

L'objectiu d'aquest tutorial és definir les bases per a l'ús local del sistema de control de versions Git. Els sistemes de control de versions són una eïna fonamental per a tenir control i traçavilitat sobre els canvis.

Jugant amb Git:

Durant aquesta secció anirem probant diferents comandes sobre un repositori Git per entendre les diferents funcionalitats útils quan treballem sobre un repositori local. Per començar a utilitzar Git el primer que haurem de configurar són dos paràmetres bàsics per poder realitzar i traçar els diferents canvis. Aquestos seràn el nom, l'email i l'editor.
git config --global user.name "Roberto Nebot" 
git config --global user.email "rnegoz [ad] mymail.com"
git config --global core.editor "vim" 
Per comprobar que hem configurat correctament el nom, l'email i l'editor de text utilitzàrem la següent comanda:
git config --list
user.name=Roberto Nebot
user.email=rnegoz (ad) mymail.com
core.editor=vim
Una volta configurada la informació de l'usuari generarem el nostre primer respositori i començarem a treballar amb ell
git init test
La primera tasca que realitzàrem serà generar un fitxer README i escriure el nostre primer commit afegint aquest fitxer al registre de canvis.
cd test
touch README
git add README 
git commit -m "Added an empty README file"
[master (root-commit) 6c9545e] Added an empty README file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README
Existeix la possibilitat també d'utilitzar un repositori extern d'Internet, ja siga perquè volem contribuïr al projecte o treballar fer proves en local, etc. Per clonar un repositori remot utilitzarem la següent comanda:
git clone https://github.com/major/securekickstarts
Una volta tinguem un repositori creat o clonat des d'una font remota ja podem començar a treballar. El primer que provarem serà veure l'estat dels fitxers del projecte myfirstproject que hem creat abans. Per veure l'estat dels fitxers teclejarem:
git status
En la rama master
nothing to commit, working directory clean
Si editem el fitxer README i li afegim algunes dades quan tornem a realitzar un status, ens indica que el fitxer ha sigut modificat:
vi README
git status
En la rama master
Cambios no preparados para el commit:
 (use «git add ...» para actualizar lo que se confirmará)
 (use «git checkout -- ...» para descartar cambios en el directorio de 
  trabajo)

 modificado:  README

no hay cambios agregados al commit (use «git add» o «git commit -a»)

Com el fitxer ha sigut modificat i els canvis no han sigut inclosos, el marquem per a que s'afegisquen quan realitzem el següent commit:
git add README 
Si tornem a realitzar un status del directori de treball ens indica que el fitxer serà afegit en el proper commit.
git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 modificado:  README


Realitzem el commit.
git commit -m "This is my first change on README file."
[master e2985e1] This is my first change on this file.
 1 file changed, 1 insertion(+)


Ara crearem un fitxer .gitignore per a que Git ometa determinats fitxers del directori de treball. Podem utilitzar expresions regulars en la definició del fitxer.
vim .gitignore
cat .gitignore 
*.log
Es possible també obtenir una informació més resumida del estatus del fitxer amb la següent comanda, per obtenir-la afegim més dades al README:
vim README
git status -s
 M README
?? .gitignore
Seguidament utilitzarem la comanda diff per veure les diferències entre el fitxer del directori de treball i el que tenim guardat a l'últim commit.
diff --git a/README b/README
index 3d6526c..7d81acf 100644
--- a/README
+++ b/README
@@ -1 +1,2 @@
 This is my first change on this file.
+Some minor modifications on the file.
Si afegim el fitxer .gitignore a l'àrea de staging i realitzem el diff amb l'opció --staged veiem els canvis de staged respecte a l'últim commit.
git add .gitignore
git diff --staged
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..397b4a7
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1 @@
+*.log
Per a esborrar un fitxer en Git hem de esborrar-lo de l'àrea d'staging per evitar que Git continue realitzant el control de versions. Això ho aconteseguim amb la següent comanda. Com es pot veure, com hi han canvis respecte a l'últim commit no ens deixa esborrar el fitxer a menys que específicament utilitzem l'opció -f.
git rm README 
error: the following file has local modifications:
  README
(use --cached to keep the file, or -f to force removal)
Realitzem el commit.
git add README 
git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 nuevo archivo: .gitignore
 modificado:  README


git commit -m "Adding .gitignore and some additions on README"
[master b2bdb6e] Adding .gitignore and some additions on README
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
Si intentem esborrar el fitxer README ara ja ens deixarà.
git rm README 
rm 'README'
git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 borrado:    README


Un error amb el que ens podem trobar és la necessitat d'esborrar un fitxer afegit a staging per error, per exemple, un log que no hem afegit al .gitignore. Per esborrar elements de l'àrea d'staging utilitzàrem rm --cached. Al següent example ho podem veure:
touch file1
git add file1
git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 borrado:    README
 nuevo archivo: file1

git rm --cached file1
rm 'file1'

git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 borrado:    README

Archivos sin seguimiento:
 (use «git add ...» para incluir en lo que se ha de confirmar)

 file1

A més a més d'esborrar, ens pot aparèixer la necessitat de moure un fitxer o renombrar-lo. Git disposa de la comanda mv. En el següent exemple veurem el seu ús.
touch README
git add README 
git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 modificado:  README

Archivos sin seguimiento:
 (use «git add ...» para incluir en lo que se ha de confirmar)

 file1


git mv README README.md
git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 borrado:    README
 nuevo archivo: README.md

Archivos sin seguimiento:
 (use «git add ...» para incluir en lo que se ha de confirmar)

 file1

Arribats fins aquest punt, revisarem l'historial de commits del projecte. Per poder-ho fer hi ha que teclejar la següent comanda:
git log
commit b2bdb6e16581c5be9f66176145ba340f87eddfff
Author: Roberto Nebot 
Date:  Fri Aug 5 09:49:10 2016 +0200

  Adding .gitignore and some additions on README

commit 3e4b22e07cb6e5f1a4d01a9bccfcb09e251c74bf
Author: Roberto Nebot 
Date:  Thu Aug 4 18:28:41 2016 +0200

  This is my first change on README file.

commit 53d903731e17709feed4121b0c10215a4ff8da78
Author: Roberto Nebot 
Date:  Thu Aug 4 18:20:04 2016 +0200

  Added an empty README file

En aquest moment afegirem un commit amb els últims canvis. Introduïrem un error en un commit per a modificar-lo després. Per modificar un commit utilitzarem --amend. Aquesta comanda llançarà un editor de text amb l'editor definit a la variable core.editor de la configuració global de Git, per defecte es nano.
git commit -m "This commit will be amended"
[master b148abf] This commit will be amended
 2 files changed, 2 deletions(-)
 delete mode 100644 README
 create mode 100644 README.md
git commit --amend
git log
commit f21c572eef8c9164a280928f7f12fc91bccf19fd
Author: Roberto Nebot 
Date:  Fri Aug 5 10:17:46 2016 +0200

  An empty README.md file has been added

commit b2bdb6e16581c5be9f66176145ba340f87eddfff
Author: Roberto Nebot 
Date:  Fri Aug 5 09:49:10 2016 +0200

  Adding .gitignore and some additions on README

commit 3e4b22e07cb6e5f1a4d01a9bccfcb09e251c74bf
Author: Roberto Nebot 
Date:  Thu Aug 4 18:28:41 2016 +0200

  This is my first change on README file.

commit 53d903731e17709feed4121b0c10215a4ff8da78
Author: Roberto Nebot 
Date:  Thu Aug 4 18:20:04 2016 +0200

  Added an empty README file

Si necessitem de moure fitxer de l'àrea d'stagging a l'àrea de treball, per evitar incloure el fitxer al commit podem utilitzar la comanda git reset HEAD <file>.
git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
 (use «git add ...» para incluir en lo que se ha de confirmar)

 file1

no se ha agregado nada al commit pero existen archivos sin seguimiento 
  (use «git add» para darle seguimiento)
git add file1 
git status
En la rama master
Cambios para hacer commit:
 (use «git reset HEAD ...» para sacar del stage)

 nuevo archivo: file1

git reset HEAD file1
git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
 (use «git add ...» para incluir en lo que se ha de confirmar)

 file1

no se ha agregado nada al commit pero existen archivos sin seguimiento 
  (use «git add» para darle seguimiento)
A continuació, revertirem un fitxer que ha sigut modificat a l'estat del seu últim commit. El fitxer no ha d'estar en l'àrea d'staging, ha d'estar en el directori de treball.
git add file1
git commit -m "This is an empty file1"
[master 3158758] This is an empty file1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 file1
git status
En la rama master
nothing to commit, working directory clean
vi file1 
git status
En la rama master
Cambios no preparados para el commit:
 (use «git add ...» para actualizar lo que se confirmará)
 (use «git checkout -- ...» para descartar 
    cambios en el directorio de trabajo)

 modificado:  file1

no hay cambios agregados al commit (use «git add» o «git commit -a»)
cat file1 
This is my first line in this file.
git checkout -- file1
cat file1
Per últim la següent comanda mostra els fitxers que tenim a Git.
git ls-tree -r master 
100644 blob 397b4a7624e35fa60563a9c03b1213d93f7b6546 .gitignore
100644 blob e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391 README.md
100644 blob ca944af541d42052824a268ed72e97e3b8537b3c file1
100644 blob e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391 file2

Enllaços:

http://wildlyinaccurate.com/a-hackers-guide-to-git
http://askubuntu.com/questions/206449/git-config-global-file-remove-settings
https://try.github.io/levels/1/challenges/1

dimarts, 26 de juliol de 2016

SSH Keep Alive

Últimament quan hem conecte a màquines AWS per SSH la terminal es queda bloquejada. Per sol·lucionar aquest problema configurem en /etc/ssh/ssh_config la següent directiva.
ServerAliveInterval 60

dimecres, 20 de juliol de 2016

Showing and Listing Databases and Tables in PostgresSQL

Introducció:

Aquest tutorial busca donar unes xicotetes nocions per començar a gestionar un postgres tenint uns coneixements molts bàsics sobre bases de dades.

Utilització bàsica de Postgres:

El primer que necessitarem serà accedir a la consola d'administració postgres. Per a accedir a la consola psql ens canviarem a usuari postgres i llançarem la comanda psql.
sudo su postgres
psql
could not change directory to "/root"
psql (9.1.22)
Type "help" for help.

Una volta executem la consola mostrarem les bases de dades que hi han configurades. La comanda \x serveix per canviar el pager per a que mostre les files de la bases de dades en vertical. El que ens resultarà útil depenent de la consola amb la que accedim.

Per mostrar les bases de dades utilitzarem la ordre \l.
postgres=# \x
postgres=# \l
List of databases
-[ RECORD 1 ]-----+----------------------
Name       | postgres
Owner       | postgres
Encoding     | UTF8
Collate      | en_US.UTF-8
Ctype       | en_US.UTF-8
Access privileges | 
-[ RECORD 2 ]-----+----------------------
Name       | template0
Owner       | postgres
Encoding     | UTF8
Collate      | en_US.UTF-8
Ctype       | en_US.UTF-8
Access privileges | =c/postgres
         | postgres=CTc/postgres
-[ RECORD 3 ]-----+----------------------
Name       | template1
Owner       | postgres
Encoding     | UTF8
Collate      | en_US.UTF-8
Ctype       | en_US.UTF-8
Access privileges | =c/postgres
         | postgres=CTc/postgres
El següent que farem serà crear una base de dades de proba anomenada test.
postgres=# create database test;
CREATE DATABASE
A continuació comprobarem que la base de dades s'ha creat correctament.
postgres=# \l
List of databases
-[ RECORD 1 ]-----+----------------------
Name       | postgres
Owner       | postgres
Encoding     | UTF8
Collate      | en_US.UTF-8
Ctype       | en_US.UTF-8
Access privileges | 
-[ RECORD 2 ]-----+----------------------
Name       | template0
Owner       | postgres
Encoding     | UTF8
Collate      | en_US.UTF-8
Ctype       | en_US.UTF-8
Access privileges | =c/postgres
         | postgres=CTc/postgres
-[ RECORD 3 ]-----+----------------------
Name       | template1
Owner       | postgres
Encoding     | UTF8
Collate      | en_US.UTF-8
Ctype       | en_US.UTF-8
Access privileges | =c/postgres
         | postgres=CTc/postgres
-[ RECORD 4 ]-----+----------------------
Name       | test
Owner       | postgres
Encoding     | UTF8
Collate      | en_US.UTF-8
Ctype       | en_US.UTF-8
Access privileges | 
Com podem veure en el RECORD 4 s'ha creat correctament. Seguidament ens conectem a la base de dades amb \c.
postgres=# \c test;
You are now connected to database "test" as user "postgres".
Una volta accedim a la base de dades test, creem una taula t1 amb 2 camps, un identificador id i una cadena name.
CREATE TABLE t1 (id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR);
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "t1_pkey" \
     for table "t1"
CREATE TABLE
A continuació, mostrem les taules creades amb \dt. Veurem que s'ha creat correctament la taula.
test=# \dt
List of relations
-[ RECORD 1 ]----
Schema | public
Name  | t1
Type  | table
Owner | postgres
Insertem dades a la taula t1 creada previament.
test=# insert into t1 (id, name) values (1, 'Cremem la nit!');
INSERT 0 1
Si realitzem una consulta veurem que les dades apareixen correctament.
test=# select * from t1;
-[ RECORD 1 ]------------------------------------
id     | 1
name    | Cremem la nit!
Una altra cosa que podem comprobar son els usuaris que hi han donats d'alta a postgres. Això ho comprobem amb la següent comanda:
test=# select * from pg_shadow;
-[ RECORD 1 ]------------------------------------
usename   | postgres
usesysid  | 10
usecreatedb | t
usesuper  | t
usecatupd  | t
userepl   | t
passwd   | 
valuntil  | 
useconfig  | 
Per últim modifiquem el pager al comportament normal.
postgres=#\x off
Aquesta comanda s'utilitza per eixir de la base de dades.
postgres=# \q

Enllaços:

https://chartio.com/resources/tutorials/how-to-list-databases-and-tables-in-postgresql-using-psql
http://www.davidpashley.com/articles/postgresql-user-administration/