dilluns, 30 de juliol de 2012

Enviar un correu des de bash

Per a enviar un correu desde bash podem utilitzar el següent script:

#!/bin/bash

TO_ADDRESS="someone@domain.tld"
FROM_ADDRESS="sender"
SUBJECT="Proba"
BODY="Aquest es un mail de proba"

echo ${BODY}| mail -s ${SUBJECT} ${TO_ADDRESS} -- -r ${FROM_ADDRESS}

El double dash "--" s'utilitza per a indicar el final de la llista de parametres d'una comanda.
Per exemple si volem buscar en grep la opció -v ho fariem com segueix:

grep -- -v file

dilluns, 16 de juliol de 2012

Runlevels en Redhat i Debian

RedHat estructura els runlevels com segueix:

0:Halt
1:Single User
2:User Defined
3:Multiuser with console only (Everything up without X11)
4:User Defined
5:X11 (All services running including X11)
6:Reboot
Debian estructura els runlevels com següeix:
0:System Halt
1:Single user
2:Full multi-user mode (Default)
3-5:Same as 2
6:System Reboot
Per a interactuar amb els runlevels Redhat proporciona les seguents eines. Si necessitem veure en quin runlevel estem actualment ho podem realitzar amb les següents comandes:
who -r
runlevel
Si volem llistar i rebre informació de tots els runlevels configurats podem utilitzar les següents comandes:
chkconfig --list
que mostrarà el següent:
NetworkManager 0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
acpid      0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
anacron     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
atd       0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
auditd     0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
autofs     0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
avahi-daemon  0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off

...

wpa_supplicant 0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
xfs       0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off
xinetd     0:off  1:off  2:off  3:on  4:on  5:on  6:off
ypbind     0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
yum-updatesd  0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off

xinetd based services:
    chargen-dgram: off
    chargen-stream: off
    daytime-dgram: off

...

    rsync:     off
    tcpmux-server: off
    time-dgram:   off
    time-stream:  off
Es util utilitzar grep per a filtrar aquesta info:
chkconfig --list | grep on
chkconfig --list | grep 3:on
chkconfig --list | grep '[123]:on' 
Per a afegir script podem utilitzar els flags --del i --add, aquestes flags només actuen sobre la estructura de symlinks dels directoris rcX.d.
chkconifg --del myownscript
chkconfig --add myownscript
Per a configurar els scripts en els runlevels que creiem adequats utlitzarem les següents comandes en distribucions Redhat:
chkconfig myownscript on (Per defecte es configura en els runlevels 2345)
chkconfig myownscript off (Per defecte es configura en els runlevels 2345)
chkconfig --level2 myownscript on
chkconfig --level2 myownscript off
chkconfig --level234 myownscript on
chkconfig --level234 myownscdript off
En Debian la gestió es lleugerament diferent, Una volta tinguem l'script programat el copiarem a
/etc/init.d
Els init-scripts es gestionen amb uptade-rc.d
update.rc.d -f myownscript remove ( Borra els symlinks)
update-rc.d myownscript defaults ( Llança l'script per 
                  als runlevels 0 1 2
                  3 i fa un stop per als
                  runlevels 4 5 6)
update-rc.d myownscript start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 
                 ( Aixi assignes la prioritat i 
                  els runlevels corresponents
                  per a start i per stop)
També es pot instalar en debian el paquet chkconfig o utilitzar el següent command per a veure quins serveis tenim UP desde el començament:
find . /var/run | grep pid
Si instalem la utilitat sysv-rc-conf ja tenim alguna cosa semblant a chkconfig --list.