dimecres, 5 de setembre de 2012

Watch: Visualització periòdica de comandes

La comanda watch de linux permet la visualització periodica de una comanda de shell. Açò es molt útil quan volem monitoritzar algun element i necessitem visualitzar el resultat d'un programa repetidament.

Per exemple, quan necessitem visualtzar si esta creixent molt la mida d'una partició durant un backup. En aquest cas podem utilitzar:

watch -d -n 2 "df -h" 
 
La opció -d s'utilitza per a destacar les diferencies entre els diferents outputs de la comanda df. La opcio -n indica el nombre de segons que transcorren entre cada execucio de df.

A partir d'ací es utilitzar la imaginació. Si necessitem visualitzar els canvis que es produeixen en un directori podem utilitzar:

watch -d "ls -FlAtS"

Si volem visualitzar els processos de mysql podem utilitzar:

watch -n 4 'mysqladmin processlist -u root -pxxxx'

Per a la visualitzacio de la memoria virtual utilitzada podem utilitzar:
 
watch -d vmstat
 
Per a mostrar la memoria lliure del sistema podem utilitzar:

watch -d "free -m"
 
Per a mostrar estadistiques en temps real sobre la CPU, dispositius i particions podem utilitzar:

watch -d iostat
 
En fi una comanda molt útil, l'únic problema al que no li trobe una solucio es al fet de conseguir disposar de watch amb scrolling. Si algú se li ocorre alguna sol·lució!?!