dijous, 10 d’octubre de 2013

MySQL User Creation/Deletion

La gestió d'usuaris en MySQL la realitzem utilitzant les comandes GRANT i DROP.

Creació d'usuaris

Per a la creació d'usuaris utilitzarem la comanda grant. En la següent pàgina trobarem els permisos que poden ser associats.
mysql>use mysql
mysql> \P less
Podem concedir tots els privilegis a un usuari.
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* To 'someone'@'%' \
   IDENTIFIED BY 'StrongPass';
També podem concedir permisos especifics a un usuari, en aquest li donem permisos per a realitzar selects, mostrar els procesos i obtenir informacio de la replicació master/slave.
mysql>GRANT SELECT,PROCESS,REPLICATION CLIENT ON *.* To \
   'someone'@'%' IDENTIFIED BY 'StrongPass';
Una volta concedits els permisos comprobem que siguen correctes:
mysql-nl> select * from user\G;
         User: someone
       Password: *E1gfddfstrwttrtw4352tdftg5456rgetterter
      Select_priv: Y
      Insert_priv: N
      Update_priv: N
      Delete_priv: N
      Create_priv: N
       Drop_priv: N
      Reload_priv: N
     Shutdown_priv: N
     Process_priv: Y
       File_priv: N
      Grant_priv: N
    References_priv: N
      Index_priv: N
      Alter_priv: N
     Show_db_priv: N
      Super_priv: N
 Create_tmp_table_priv: N
   Lock_tables_priv: N
     Execute_priv: N
    Repl_slave_priv: N
   Repl_client_priv: Y
   Create_view_priv: N
    Show_view_priv: N
  Create_routine_priv: N
  Alter_routine_priv: N
   Create_user_priv: N
      Event_priv: N
     Trigger_priv: N
Create_tablespace_priv: N
       ssl_type:
      ssl_cipher:
      x509_issuer:
     x509_subject:
     max_questions: 0
      max_updates: 0
    max_connections: 0
 max_user_connections: 0
        plugin:
 authentication_string: NULL

Borrat d'usuaris

Per a borrar un usuari utilitzarem la comanda drop. Despres comprobem que efectivament l'usuari ha sigut eliminat de la taula mysql.
mysql>use mysql
mysql>drop user 'someone';
mysql> \P less
PAGER set to 'less'
mysql-nl> select * from user\G;