dimarts, 30 de setembre de 2014

Detach an already launched process from a shell

A voltes ens passa que hem llançat un procés en una shell i tenim la necessitat de tancar el shell i que el procés acabe d'executar-se.

Existeix una sol·lució:
[root@home ~]$ updatedb
[1]+ Stopped         updatedb
[root@home ~]$ bg
[1]+ updatedb &
[root@home ~]$ jobs
[1]+ Running         updatedb &
[root@home ~]$ disown -ar
[root@home ~]$ jobs
[root@home ~]$ ps -ef | grep updatedb
root   13931 26280 0 14:23 pts/0  00:00:00 grep updatedb
root   27442 26280 0 12:45 pts/0  00:00:30 updatedb
Aquesta sequència permet continuar executar el procés i el desvincula del shell al que pertany.

Enllaços:


http://monkeypatch.me/blog/move-a-running-process-to-a-new-screen-shell.html
http://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-bg-command-examples-usage-syntax/

dimarts, 9 de setembre de 2014

Xymon 4.3.17 Installation on Centos 7

Creant la infrasturctura de treball

La instal·lacio s'ha realitzat utilitzant Centos 7 sobre Virtualbox. La maquina virtual disposa de dos interficies de xarxa: una en mode NAT i l'altra en mode host-only.

Configuracio Basica de la maquina

Instal·lem la instal·lacio mínima en la distribuucio centos i a continuació realitzem els passos següents com a usuari root.
yum install wget httpd make vim man
yum -y install gcc gcc-c++ pcre-devel libpng-devel openssl-devel \
    openldap-devel rrdtool-devel
yum install c-ares-devel
wget -c http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm
rpm -i rpmforge-release-*.rpm
yum -y install fping
yum update

Deshabilitant el firewall

Les noves versions de Redhat 7 and Centos 7 utilitzen systemctl per a manipular els daemons i ja no utilitzen iptables.
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service

Habilitant el servici HTTPD

echo "helo" > /var/www/html/index.html
systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd.service

Configurant el entorn

useradd xymon
passwd xymon
chmod o+rx /usr/sbin/fping
chmod go+rx /home/xymon

Instal·lant Xymon

Una volta configurat l'entorn procedim a la instal·lació de Xymon. Com a usuari Xymon executem les següents comandes.
su - xymon
wget http://iweb.dl.sourceforge.net/project/xymon/Xymon/4.3.17/xymon-4.3.17.tar.gz
tar zxvf xymon-4.3.17.tar.gz
./configure.server
Hi ha que canviar la IP en la configuració de la maquina quan configure.server ens ho demane. Una volta finalitza el script executem el make com a usuari xymon.
make
Quan finalitze la comanda ens passem a usuari root i executem la instal·lació.
make install

Configuració Interna

Com a usari root executem les següents comandes. El primer que farem sera editar el fitxer robots.txt
echo -e User-agent: *"\n"Disallow: / > /var/www/html/robots.txt
mkdir -p ~xymon/server/www
echo -e User-agent: *"\n"Disallow: / > ~xymon/server/www/robots.txt
cd ~/xymon/server/
chown xymon:xymon www
chmod 755 www
cd www
chown xymon:xymon robots.txt
chmod 644 robots.txt
Agafem la configuració del httpd que la instal·lacio ha creat i la enmagatzemem en el directori d'Apache.
cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.orig
cat /home/xymon/server/etc/xymon-apache.conf >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
Realitzem els següents canvis en el fitxer de httpd de Xymon.
DocumentRoot "/home/xymon/server/www"
RedirectMatch ^/robots.txt$ /xymon/robots.txt
Realitzem un test, que ens fallara per la politica de Selinux. La deshabilitarem després. No ens preocupem per el error en el DocumentRoot.
apachectl configtest
apachectl graceful
Creem un usuari per a l'administració dels scripts en Xymon.
htpasswd -c /home/xymon/server/etc/xymonpasswd YOURUSERNAME
Compien del directori xymon-4.3.17/rpm el fitxer xymon-init.d Editem el fitxer que acabem de copiar i canviem /usr/lib/xymon en la linia DAEMON per el directory on hem instal·lat xymon en aquest cas /home/xymon.
cp xymon-init.d /etc/init.d/xymon
cd /etc/init.d/
chmod 755 xymon
chkconfig --add xymon
chkconfig xymon on
Per ulitm deshabilitem SELINUX
edit /etc/sysconfig/selinux
SELINUX=disabled
Si estem utiltitzan Apache 2.4 hi ha que canviar les següents linies que ha afegit Xymon al fitxer de configuracio del HTTPD. Tenim que subustituir totes les linies
Order allow, deny
Allow from all
Per
Require all granted
O ens donarà un Forbiden. Una volta arribats ací reiniciem el servei amb
 
/etc/init.d/xymon restart
I ja tenim el xymon funcionant!

Enllaços:


http://en.wikibooks.org/wiki/System_Monitoring_with_Xymon/Administration_Guide/Compiling_on_CentOS
https://monitor.phys.ethz.ch/xymon/help/install.html#commonrhel6
http://www.linuxbrigade.com/centos-7-rhel-7-systemd-commands/
http://www.tejasbarot.com/2014/08/02/rhel-7-centos-7-disable-firewalld-and-use-iptables/#axzz3CMGBMS5S