divendres, 31 d’octubre de 2014

Virtualbox Linked Clones

Introducció:

En el següent article testejarem la funcionalitat de crear linked clones amb virtualbox. Aquesta funcionalitat va ser inttroduïda a partir de la versio 4.1. La versió de Virtualbox que utilitzarem es 4.3.10_Ubuntu r93012. Per a la configuració de les maquines virtuales utilitzarem Linux CentOS 7.0

Configuració del disc template:

La primera tasca a realitzar sera la creació d'un disc template, aquest disc sera la plantilla immutable que utilitzarem despres en els clons.

Pas 1: Crearem una màquina virtual base amb la següent configuració:
 • 768MB de RAM
 • 8Gb de Disc (Dinàmic)
Pas 2. Instalar el S.O. E.g. CentOS 7.0, devices → mount CD/DVD-ROM → elegir la imagen .iso o el DVD amb CentOS per a instal·lar-lo. S'instal·la com a qualsevol PC.

Pas 3: Busquem el disc dur i el detachem de la màquina virtual. Busquem el disc dur amb la següent comanda:
vboxmanage showvminfo "Centos Xymon" | grep vdi

SATA (0, 0): /home/user/VirtualBox VMs/CentOS7/CentOS7.vdi 
  (UUID: 0e395175-0152-4f2c-88b1-6917f99b4388)

Mostrem les propietats del disc amb la següent ocmanda una volta sabem el seu path.
vboxmanage showhdinfo /home/user/VirtualBox\ VMs/CentOS7/CentOS7.vdi 
UUID:      0e395175-0152-4f2c-88b1-6917f99b4388
Parent UUID:  base
State:     created
Type:      normal (base)
Location:    /home/user/VirtualBox VMs/CentOS7/CentOS7.vdi
Storage format: VDI
Format variant: dynamic default
Capacity:    8192 MBytes
Size on disk:  1061 MBytes
In use by VMs: CentOS7 (UUID: ce273a51-c903-4f8f-b52c-cf714e10e0ff)
Per a la creacio de clons necessitem desassociar el disc de la maquina virtual. La següent comanda realitza aquesta tasca.
vboxmanage -q storageattach "CentOS7" --storagectl \
     "SATA" --port 0 --device 0 --medium "none"
Pas 4: Marquem el disc com a immutable. En aquest moment configurem el disc com a immutable.
vboxmanage modifyhd /home/user/VirtualBox\ VMs/CentOS7/CentOS7.vdi \
   --type immutable 

Creació dels clons:

En aquesta secció creem una maquina amb el disc immutable associat i la configurem per a que el disc dur diferencial que tinga associat no es resetege cada volta que la apaguem.

Pas 1:Creem una nova màquina (Clone1) i li afegim el disc immutable. Cliquem en l'opcio "Use existing disk drive". Amb la següent comanda obtenim informacio del disc.
VBoxManage showvminfo Clone1 | grep .vdi
Ací podem veure el disc del clon.
...
-rw------- 1 user user 114294784 oct 30 16:34 {9163b056-58d8-4f37-8ed9-32343207d3fb}.vdi
Pas 2: Configurem el clon per a que no s'inicialitze cada volta. La següent comanda te aquesta funció.
VBoxManage modifyhd 9163b056-58d8-4f37-8ed9-32343207d3fb --autoreset off
Si revisem les característiques del disc veiem que el autoreset ara esta configurat a off.
VBoxManage showhdinfo 9163b056-58d8-4f37-8ed9-32343207d3fb 
UUID:      9163b056-58d8-4f37-8ed9-32343207d3fb
Parent UUID:  0e395175-0152-4f2c-88b1-6917f99b4388
State:     created
Type:      normal (differencing)
Auto-Reset:   off
Location:    /home/userr/VirtualBox VMs/Clone1/Snapshots/{9163b056-58d8-4f37-8ed9-32343207d3fb}.vdi
Storage format: VDI
Format variant: differencing default
Capacity:    8192 MBytes
Size on disk:  119 MBytes
In use by VMs: Clone1 (UUID: 07270891-06a3-4e7c-b99c-8a1df46f44a6)

Altres alternatives:

Podem realitzar exactament els mateixos passos directament amb la interficie d'usuari de Virtulbox amb l'opcio clonar i la maquina apagada però no disposarem del disc inmutable i l'autoreset estara configurat a on.

Enllaços


https://sandilands.info/sgordon/creating-a-virtual-network-of-linux-guests-using-virtualbox
http://wdb.ugr.es/~jorgenavarro/docencia/practicas-de-redes-de-ordenadores-con-virtualbox/
http://www.sysprobs.com/linked-clone-virtualbox-how-to-clone-virtual-machine

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada