dilluns, 12 de gener de 2015

Setting a lab with Virtualbox

Introducció

En aquest article generarem un entorn de proba amb les següents característiques.
 • Diferents maquines amb Redhat 7.
 • Les maquines han de ser accessibles desde el host.
 • Les maquines han de disposar d'accés a internet.
 • Les maquines han d'estar en la mateixa xarxa
Per a minimitzar l'espai utilitzat farem servir un article previ.

Creació de les màquines

El primer que farem serà generar una maquina virtual anomenada VM1.Configurem un valor de memoria adequat.Afegim el disc inmutable que hem generat previament seguint l'article anterior.


En el nostre cas, crearem dues maquines aixi que repetim el procés 2 voltes.

Configuracio de la xarxa

Per a la configuracio de la xarxa configurarem les màquines amb dues interficies de network, una NAT que donarà accés a la màquina virtual a Internet i una interfice Host Only que conectara la maquina amb la resta de maquines creades i amb la màquina host. El primer que hem de configurar es la creacio de un adaptador vboxnet, per a realitzar aquesta tasca anem a Archive -> Preferences -> Network i cliquem en Host-only Networks i creeem vboxnet0.Seguidament obrim la configuracio de xarxa de cadascuna de les màquines virtuals creades i
habilitem un adaptador NAT.

 

 Seguidament afegim el adaptador host-only Si executem executem la comanda nmcli veurem que no estan hablitades internament les interficies.

nmcli dev status
DEVICE TYPE   STATE     CONNECTION
enp0s3 ethernet disconnected --
enp0s8 ethernet disconnected --
lo   loopback unmanaged   --

Per a corregir aquest problema i permetre que es puguen configurar les NICs executem el següent. Borrem qualsevol fitxer /etc/sysconfig/network-scripts/ifcg-enp*.
 
nmcli connection add type 802-3-ethernet \
           ifname enp0s3   \
           con-name enp0s3  \
           autoconnect yes 
 
nmcli connection add type 802-3-ethernet \
           ifname enp0s8   \
           con-name enp0s8  \
           autoconnect yes

Els fitxer de configuracio de xarxes dels dispositius quedaran com segueix:
 
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp0s3
UUID=8d2dd6f9-93c6-45ab-b764-0b2def84e5f9
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp0s8
IPADDR=192.168.56.101
NETMASK=255.255.255.0
UUID=4c67bccd-bb0a-47f7-bb34-f26a5400ccdb
DEVICE=enp0s8
ONBOOT=yes
 
La segona maquina la configurem exatament igual però amb IPADDR=192.168.56.102. Parem el firewall per a treballar mes comodament i el deshabilitem de systemd.
 
systemctl stop firewalld.service 
systemctl dissable firewalld.service
I ja tenim el nostre lab configurat!

Enllaços:

http://ask.xmodulo.com/configure-static-ip-address-centos7.html
http://technology.amis.nl/2014/01/27/a-short-guide-to-networking-in-virtual-box-with-oracle-linux-inside/
https://edstevensdba.wordpress.com/2012/12/15/configure-the-virtualbox-network-2/
http://www.resetlogs.fr/2014/08/ol7-network.html