divendres, 13 de febrer de 2015

LVM extension on the fly

Introducció:

En aquesta entrada mostrarem com veure si una partició configurada amb LVM es ampliable i com ampliar-la. L'ampliació d'una partició LVM és transparent per al sistema i no afecta el funcionament de les aplicacions en funcionant.

LVM:

LVM estructura el disc amb Physical Volumes que formen Volume Groups. Aquestos volume groups s'assginen en porcions com a Logical Volumes.

Extensió:

Si volem extendre un logical volume (LV) el primer que haurem de revisar és si el volume group al que pertany el LV disposa d'espai lliure sense assignar.
[root@home ~]# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name        datavg
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 3
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        1
 Open LV        1
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        186.27 GB
 PE Size        4.00 MB
 Total PE       47684
 Alloc PE / Size    25600 / 100.00 GB
-> Free PE / Size    22084 / 86.27 GB
 VG UUID        3r9tDv-34d4-6jbK-yLAA-YWMS-6qrx-Lr4EpM

 --- Volume group ---
 VG Name        sysvg
 System ID
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 6
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        5
 Open LV        5
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        136.44 GB
 PE Size        32.00 MB
 Total PE       4366
 Alloc PE / Size    3213 / 100.41 GB
-> Free PE / Size    1153 / 36.03 GB
 VG UUID        gWILlV-9nHJ-ioac-1ckD-RRID-xU2U-meXs2O
Una forma més abreviada i fàcil de veure la informació si només volem ampliar un volum es la següent:
[root@home ~]# vgs
 VG    #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree
 VolGroup  1  6  0 wz--n- 136.44g 36.03g
 VolGroup1  1  6  0 wz--n- 186.27.36g 86.27g
També podem revisar els Physical Volumes, en aquest cas és el mateix però podria haver varios physical volumes assignats a un volume group:
[root@home ~]# pvs
 PV        VG   Fmt Attr PSize  PFree
 /dev/cciss/c1d0p2 sysvg lvm2 a-- 136.44G 36.03G
 /dev/cciss/c1d1p1 datavg lvm2 a-- 186.27G 86.27G
Revisem quina és la partició que necessita ser redimencionada.
[root@home ~]# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mount
...
/dev/mapper/sysvg-data
            83G  73G 6.0G 93% /data
...
També podem veure aquesta informació de la següent manera (aquest exemple ve d'una màquina diferent):
[root@home2 ~]# lvs
 LV    VG    Attr   LSize  Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert
 LogVol00 VolGroup -wi-ao---  3.91g                     
 LogVol01 VolGroup -wi-ao---  2.93g                     
 LogVol02 VolGroup -wi-ao---  5.88g                     
 LogVol03 VolGroup -wi-ao---  3.91g                     
 LogVol04 VolGroup -wi-ao--- 16.00g                     
 LogVol05 VolGroup -wi-ao--- 20.00g                     
 u01   VolGroup1 -wi-ao--- 15.00g                     
 u02   VolGroup1 -wi-ao--- 126.00g                     
 u03   VolGroup1 -wi-ao--- 73.00g                     
 u04   VolGroup1 -wi-ao--- 15.00g                     
 u05   VolGroup1 -wi-ao--- 15.00g                     
 u06   VolGroup1 -wi-ao--- 15.00g  
Una volta que sabem quin logical volume es el que volem amplicar i comprovem que el volume group associat té espai lliure el redimencionem amb:
[root@home data]# lvextend -L +6G /dev/mapper/sysvg-data
 Extending logical volume data to 91.41 GB
 Logical volume data successfully resized
Una volta redimencionat extenem el sistema de fitxers per a que es puga utilitzar tota la partició.
[root@home data]# resize2fs /dev/mapper/sysvg-data
resize2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem at /dev/mapper/sysvg-data is mounted on /data; on-line resizing required
Performing an on-line resize of /dev/mapper/sysvg-data to 23961600 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/mapper/sysvg-data is now 23961600 blocks long.
Una volta realitzat el extend podem veure el resultat amb lvs.

Enllaços:

LVM Howto
LVM CentOS