dimarts, 21 d’abril de 2015

Centos 7 installation with LVM (and still alive)

Introducció:

L'objectiu d'aquest tutorial es configurar una maquina virtual amb KVM com a hipervisor i CentOS 7 amb LVM. La màquina virtual constara de 2 discs durs de 8Gb i de dos Volume Groups, un per a sistema i l'altre per a dades. Aquest tutorial ha sigut realitzat amb una màquina amb 4Gb de RAM i un Intel Core 2 Duo.

KVM

Per a la creació de les màquines virtuals KVM utilitzarem la ferramenta virt-manager. La màquina virtual que generarem seguidament tindrà la següent configuració.
 • 1 CPU
 • 1024mb RAM
 • 2 Disc durs de 8Gb
Per a crear una màquina cliquem amb el boto dret damunt de localhost(QEMU) i seleccionem "Nuevo".


En la següent pantalla li posem un nom a la màquina virtual, en el nostre cas test-lvm i seleccionem "Adelante".


A continuació seleccionem la imatge del DVD a instal·lar que per a nosaltres serà CentOS 7.


Seguidament seleccionarem la CPU i la RAM que assignarem a la màquina virtual. Per a nosaltres serà 1 CPU i 1024 Mb de RAM.


Tot seguit li assignem un disc dur de 8Gb.


En la següent pantalla marquen la casella de "Personalizar la configuración antes de instalar".


Seleccionem el Disc Dur i cliquem sobre "Añadir Hardware".


I afegim un segon disc dur de 8Gb de tipus SATA. Seleccionem finalitzar i en la següent pantalla cliquem "Iniciar la Instalación" en la part superior.


Una volta arribats ací ens apareixerà ja la pantalla d'instal·lació estàndar de Centos 7.

Configuració LVM

Al finalitzar aquesta secció el nostre objectiu es tenir una distribució centos instal·lada amb les següents particions:
 • Swap 1024 Mb
 • /boot 512 Mb en una particio estandar
 • / 6gb sobre un volume group anomenat systemvg que comparteix disc swap i amb boot. El volume podra ser expandit 600mb
 • /home 6Gb sobre un volume group anomenat datavg en el segon disc
Començarem la instal·lacio de la distribució. Seleccionarem Anglès com a l'idioma durant l'instal·lació i fem clic a "Continue"


Seleccionem la opció "Installation Destination".


A continuació seleccionem els dos discs en la secció "Local Standard Disks" i després marquem en la secció "Other Storage Options" la opció "I will configure partitioning".


Seguidament començarem amb la configuració de les particions amb LVM. Aquesta configuració ha resultat extremadament difícil. El programa de configuració es extremadament limitat. Seleccionem "LVM" i seleccionem "+".


Començarem configurant la particio /home, com a mount point introduïm /home i 6Gb serà l'espai reservat. Cliquem "Add Mount Point". Si no configurem primer aquest volume, l'instal·lador es torna boig i no funciona amb 2 volums. Per tant aquesta ha sigut l'unica forma de conseguir la configuració dessitjada.


Després fem clic a "Modify..." per configurar el volum.


Canviem el Name del volume a "datavg", seleccionem el 2n disc i marquem la Size Policy com a "As Large as possible". Cliquem "Save".


Seguidament fem clic a "Update Settings" i ens assegurem que el disc marca que té 2.18Gb per extendre. Seleccionem "+".


Seleccionem "swap" com a Mount Point i assignem 1024Mb a la mida de la partició. Fem clic en "Add Mount Point".


Tot seguit canviem el Device Type a "Standard Partition". Fem clic en "Update Settings".


Seleccionem la partion swap, cliquem en la clau anglesa(Configure Mount Point), elegim el primer disc i cliquem "Select".


A continuació fem clic en "Update Settings". El name el marcara com sda1. Cliquem en +.


Seleccionem /boot com a mountpoint i 512Mb com a la mida de la partició. Cliquem en Add mount point.


Si la partició /boot s'ha creat com a sda2. Cliquem en "+" per agregar l'última partició.

A continuació configurem "/" com a mount point i 1Mb com a mida de la partició.


Ens assegurem que el Device Type es "LVM". Fem clic a "Modify...".


Seleccionem el primer disc, mantenim "centos" com el nom del volume group. Fem clic a "Save".


Fem clic a Update Settings. Tornem a fer clic a "Modify...".


Configurem el name del volume group com a "systemvg" i configurem la size policy com a "As large as possible". Fem clic a "Save".


Configurem el Name com a "slash" i la mida de la particio com a 6Gb. Cliquem "Update Settings".


Seleccionem la partició /home i fem clic en "Modify...". Una volta dins del volum datavg seleccionem la size policy com "As large as possible". Després "Save".


Fem clic a "Update Settings" i revisem que tot estiga correcte. Una volta tot esta correcte fem clic en "Done".


Apareixerà un resum dels canvis i cliquem en "Accept Changes". Després seleccionem "Begin Installation".


Com es pot veure a l'accedir a la màquina virtual una volta instal·lada, la instal·lació es correcta:
[root@localhost ~]# pvs
 PV     VG    Fmt Attr PSize PFree 
 /dev/sda2 systemvg lvm2 a-- 6.50g 652.00m
 /dev/sdb1 datavg  lvm2 a-- 8.00g  2.14g
[root@localhost ~]# vgs
 VG    #PV #LV #SN Attr  VSize VFree 
 datavg   1  1  0 wz--n- 8.00g  2.14g
 systemvg  1  1  0 wz--n- 6.50g 652.00m
[root@localhost ~]# lvs
 LV  VG    Attr    LSize Pool Origin Data% Move Log Cpy%Sync Convert
 home datavg  -wi-ao---- 5.86g                       
 slash systemvg -wi-ao---- 5.86g   

Configurar la xarxa

Una volta tenim access a la màquina al finalitzar la instal·lació només hem d'editar la conifuació de xarxa per tenir accés desde la consola.
 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3 
Editem el fitxer amb els següents parametres:
HWADDR=52:54:00:42:7C:45
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.122.50
NETMASK=255.255.255.0
NAME=ens3
UUID=01c931d2-236b-4fb9-b01c-c032137fee01
ONBOOT=no
Una volta configurat fem un up de la interficie amb:
ifup ens3
I ja està tot configurat i accessible desde fora com podem veure:
[user@localhost ~]$ ip addr show
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 52:54:00:42:7c:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.122.50/24 brd 192.168.122.255 scope global ens3
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::5054:ff:fe42:7c45/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Enllaços:

http://www.ictdude.com/howto/install-centos-7-software-raid-lvm/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada