dilluns, 24 d’agost de 2015

KVM Virtual Network

Introducció:

L'objectiu d'aquest tutorial es la configuració d'una nova xarxa virtal amb KVM i la seua assignació a una maquina virtual.

Procés:

Llancem amb Virtual Machine Manager amb:
virt-manager &
Cliquem amb el botó secundari en l'opcio "Detalles".

En la següent finestra fem clic en el tab "Redes virtuales".

Una volta en aquesta finestra fem clic en "+".

Apareixerà l'assistent de creació de la xarxa virtual. Fem clic en "Adelante".

Elegim un nom per a la xarxa virtual, en el nostre cas "Testing". Fem clic en "Adelante".

Seleccionem un espai de direccions, en el nostre cas 192.168.100.0/24. Totes les VMs que utilitzen aquesta xarxa virtual tindran una IP dins d'aquest rang. Fem clic en "Adelante".

Activem el DHCP. Seleccionem la IP d'inici i la IP final en el rang d'assignació de la xarxa virtual. Fem clic en "Adelante".

En aquesta finestra seleccionarem si la xarxa estara aïllada o no. En el nostre cas no. Seleccionem com a destí "Cualquier dispositvo físico" i com a mode "NAT". Amb aquestes opcions tenim una xarxa interconectada a la xarxa del ordinador host, pero amb NAT. En l'enllaç de libvirt de final del tutorial hi ha mes informació sobre els modes de xarxa que es poden configurar a KVM. Fem clic a "Adelante".

La següent finestra mostra un resum de tot el que hem configurat. Fem clic en "Finalizar".

Com podem veure la xarxa ja esta configurada i pot ser utilitzada.

A baix nivel el que s'ha creat es un bridge nou per interconnectar les xarxes. Ho podem comprobar ací.
$brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
virbr0 8000.fe5400427c45 yes vnet0
virbr1 8000.525400693c7b yes virbr1-nic
Per tant accedim als detalls del hardware virtual de la màquina virtual i canviem la xarxa assignada a l'adaptador de xarxa a "Testing". Aquesta és la xarxa que hem creat anteriorment.

Si accedim a la maquina virtual i mostrem els adaptadors de xarxa veurem com ens3 en el nostre cas té assignada ja una IP en el rang de la xarxa configurada i acces a Internet.
[root@localhost ~]# ip addr show
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 52:54:00:04:e7:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.100.206/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens3
    valid_lft 3465sec preferred_lft 3465sec
  inet6 fe80::5054:ff:fe04:e7b7/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Enllaços:

http://www.dedoimedo.com/computers/kvm-network.html
http://www.dedoimedo.com/computers/kvm-intro.html
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Virtualization_Administration_Guide/sect-Virtualization-Virtual_Networking-Creating_a_virtual_network.html
http://wiki.libvirt.org/page/VirtualNetworking
http://www.linuxnix.com/2013/02/kvm-virtualization-network-nat-configuration-in-kvm-hypervisor.html