dijous, 10 de març de 2016

Update BIOS on Lenovo X220

IMPORTANT: Ens assegurarem que el portàtil està conectat en tot moment a la corrent!!!.

Per a actualitzar la BIOS amb Lenovo necessitarem descarregar la iso de l'última versió que la trobarem ací.

A continuació ens descarreguem l'script geteltorito.pl del següent enllaç.

Una volta tenim ja totes les eines, convertim la iso descarregada en una imatge arrancable que anomenarem bios-update-x220.iso.
perl geteltorito.pl -o bios-update-x220.iso 8duj27us.iso 
Booting catalog starts at sector: 20 
Manufacturer of CD: NERO BURNING ROM
Image architecture: x86
Boot media type is: harddisk
El Torito image starts at sector 27 and has 63488 sector(s) of 512 Bytes

Image has been written to file "bios-update-x220.iso".
Una volta generada la imatge la copiem a un pendrive. En el nostre cas el pendriva ha sigut reconegut per el sistema com sdd.
dd if=bios-update-x220.iso of=/dev/sdd bs=512K
62+0 registros leídos
62+0 registros escritos
32505856 bytes (33 MB) copiados, 0,0655396 s, 496 MB/s
[root@localhost melkor]# sync
Reiniciem el portàtil. Presionem F12 per seleccionar l'arranc per USB. Després només hem de seguir les instruccions per pantalla.

Enllaços:

http://mattoncloud.org/2014/05/15/fedora-20-on-a-thinkpad-x1-carbon/
http://support.lenovo.com/gb/en/downloads/ds018807
https://workaround.org/article/updating-the-bios-on-lenovo-laptops-from-linux-using-a-usb-flash-stick/

dimecres, 9 de març de 2016

MySQL Slave out of sync: first log file name in binary log index file missing

Disposem de dues màquines amb MySQL configurades a una xarxa local, una està configurada com a master i l'altra com a slave. El slave presenta el següent problema:
MariaDB [(none)]> show slave status \G;
...
Last_IO_Error: Got fatal error 1236 from master when reading data 
        from binary log: 'Could not find first log file name 
        in binary log index file'
...
Si revisem la configuració del slave veurem que necessita el mysql-bin.000009 que deuria estar enmagatzemat en el master.
MariaDB [(none)]> show slave status \G;
...
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000009
...
Però en els binary logs enmagatzemats del master aquest fitxer no existeix.
ls /var/log/mysql
error.log error.log.2.gz  mysql-bin.000014 mysql-bin.index
error.log.1.gz mysql-bin.000013 mysql-bin.000015
Açò es deu que en el fitxer de configuració /etc/mysql/my.cnf hi ha configurada la següent entrada:
expire_logs_days    = 10
Açò provoca que si la màquina ha estat parada durant un temps, els binary logs s'han purgat i ara el slave no pot sincronitzar-se amb tota la informació del master.També es pot donar el cas que algú haja realitzat un purgat de binary logs accidentals en el master. L'única manera de recuperar tota la info del slave és: sincronitzar-lo des d'un altre slave o utilitzant un backup del master.

En en el nostre cas recuperarem la sincronització master-slave utilitzant un backup del master. El procediment es el següent (aquestes comandes s'han executat al master):
MariaDB [(none)]> reset master;
Query OK, 0 rows affected (0.38 sec)
MariaDB [(none)]> flush tables with read lock;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> show master status;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File       | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |   312 |       | mysql      |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
Una volta hem reinicialitzat el binary logs del master realitzem un backup de la base de dades.
mysqldump -uroot -p --all-databases > restore_slave_failure.sql
Desbloquegem les taules,
MariaDB [(none)]> unlock tables;
Transferim el backup a la màquina slave.
scp restore_slave_failure.sql user@192.168.122.3:~/
user@192.168.122.3's password: 
A partir d'ací executem les comandes en el slave. El primer que farem serà restaurar el backup.
mysql -uroot -p < restore_slave_failure.sql 
Enter password: 
Parem el slave.
MariaDB [(none)]> stop slave;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
Reinicialitzem tots els valors del slave.
MariaDB [(none)]> reset slave;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Configurem el slave per a que apunte a la posció actual del master.
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO 
         MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=312;
Arranquem el slave de nou.
MariaDB [(none)]> start slave;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
Si comprobem l'estat del slave estarà ja funcionant de nou.
MariaDB [(none)]> show slave status\G;
...
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
...

Enllaços:

https://www.percona.com/blog/2014/10/08/mysql-replication-got-fatal-error-1236-causes-and-cures/
http://stackoverflow.com/questions/2366018/how-to-re-sync-the-mysql-db-if-master-and-slave-have-different-database-incase-o

dimarts, 1 de març de 2016

Two problems easily solved with lsof

Introducció:

Uns dels problemes per als que lsof es pot utilitzar es per a recuperar arxius oberts que accidentalment hem esborrat o per alliberar espai que s'està consumint per un fitxer que ja no existeix.

En aquest article explicarem ambdós casos.

Recuperació d'un fitxer:

Per a realitzar l'exemple, esborrarem un fitxer, en aquest cas /var/log/messages que està obert per el daemon rsyslog. Totes les comandes s'han executat com a usuari root.
cd /var/log/messages
rm messages 
rm: ¿borrar el fichero regular «messages»? (s/n) s
Si executem lsof i busquem els fitxers esborrats:
sudo /usr/sbin/lsof | grep deleted
Com podem veure hi ha diversos fitxers que estan oberts per processos i han estat esborrats del sistema.

Un fitxer en linux es un punter a un inode que conte la informació del fitxer (permisos, propietari i el punt del disc on esta enmagatzemada la informació). Quan esborrem el fitxer, esborrem el enllaç però no s'allibera l'inode fins que el procés que el té obert finalitza.
lsof | grep deleted
firewalld 585     root  8u   REG    \
       253,1   4096  25240301 /tmp/ffipPHxxr (deleted)
gmain   585 979  root  8u   REG    \
       253,1   4096  25240301 /tmp/ffipPHxxr (deleted)
rsyslogd  588     root  3w   REG    \
       253,1  437311  17399895 /var/log/messages (deleted)
in:imjour 588 596  root  3w   REG    \
       253,1  437311  17399895 /var/log/messages (deleted)
rs:main  588 597  root  3w   REG    \
       253,1  437311  17399895 /var/log/messages (deleted)
tuned   1289     root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
gmain   1289 1447  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
tuned   1289 1451  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
tuned   1289 1452  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
tuned   1289 1457  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
La informació important ací son la 2a i la 4a columna. La segona columna identifica el PID del procés que el té obert i la 4a el descriptor de fitxer associat.

Si realitzem un ls del directori PID en el sistem /proc juntament amb el descriptor de fitxer veurem que està associat al fitxer.
ls -la /proc/588/fd/3 
l-wx------. 1 root root 64 feb 26 11:41 \
      /proc/588/fd/3 -> /var/log/messages (deleted)
Només hem de copiar-lo per a recuperar el fitxer.
cp /proc/588/fd/3 /var/log/messages.removed
I ací el tenim de nou amb tot el seu contingut.
ls -la | grep messages
-rw-------. 1 root root 439012 feb 26 12:11 messages.removed

Alliberament d'espai:

El següent problema que sol·lucionarem es manifesta quan un fitxer que ha sigut esborrat pero el seu espai no s'allibera perquè el procés que te el descriptor obert no l'alliberà i per tant el fitxer segueix ocupant espai en disc.

Primer generarem les condicions de la proba. Començarem fent creixer un fitxer amb 1Gb o 2Gb de dades. Tornarem a crear el fitxer que hem esborrat al principi del article pero amb 1Gb de dades.
dd if=/dev/zero of=/var/log/messages bs=1024 count=1048576
Si comprobem l'espai utilitzat veurem que tenim ocupat un 40% d'espai a /.
df -h
S.ficheros       Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/centos-root  7,6G  3,1G 4,6G 40% /
devtmpfs         487M   0 487M  0% /dev
tmpfs           497M   0 497M  0% /dev/shm
tmpfs           497M  6,7M 490M  2% /run
tmpfs           497M   0 497M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1         497M  148M 350M 30% /boot
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/0
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/1000
Com podem veure el fitxer messages ara ocupa 1Gb més o menys.
ls -lah | grep messages
-rw-r--r--. 1 root root 1,1G feb 26 12:25 messages
Esborrem el fitxer per fer el test i si revisem lsof veiem que apareix el fitxer com a deleted.
rm messages
rm: ¿borrar el fichero regular «messages»? (s/n) s
lsof | grep messages
rsyslogd 2706     root  4w   REG   \
       253,1 1073743866  16919887 /var/log/messages (deleted)
in:imjour 2706 2708  root  4w   REG   \
       253,1 1073743866  16919887 /var/log/messages (deleted)
rs:main  2706 2709  root  4w   REG   \
       253,1 1073743866  16919887 /var/log/messages (deleted)
Si revisem l'espai ocupat de nou veuerem que continua ocupant espai.
df -h
S.ficheros       Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/centos-root  7,6G  3,1G 4,6G 40% /
devtmpfs         487M   0 487M  0% /dev
tmpfs           497M   0 497M  0% /dev/shm
tmpfs           497M  6,7M 490M  2% /run
tmpfs           497M   0 497M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1         497M  148M 350M 30% /boot
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/0
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/1000
Tenint en compte el PID del procés 2706 i el descriptor 4, accedim a ells via /proc.
cd /proc/2706/fd
ll | grep deleted
l-wx------. 1 root root 64 feb 26 12:25 4 -> /var/log/messages (deleted)
Si executem la següent comanda sobre el descriptor, l'espai s'alliberarà, d'aquesta manera no serà necessari reiniciar/matar el procés al que el descriptor de fitxer esta associat.
echo ''>4
Si comprovem l'espai utilitzat veurem que ara s'ha alliberat.
df -h
S.ficheros       Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/centos-root  7,6G  1,1G 6,6G 14% /
devtmpfs         487M   0 487M  0% /dev
tmpfs           497M   0 497M  0% /dev/shm
tmpfs           497M  6,7M 490M  2% /run
tmpfs           497M   0 497M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1         497M  148M 350M 30% /boot
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/0
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/1000

Enllaços:

http://www.adamcrume.com/blog/archive/2011/06/30/viewing-deleted-but-open-files-on-linux
http://www.serverwatch.com/tutorials/article.php/3822816/Recovering-Deleted-Files-With-lsof.htm
http://neilr-linux.co.uk/?p=140