dimarts, 1 de març de 2016

Two problems easily solved with lsof

Introducció:

Uns dels problemes per als que lsof es pot utilitzar es per a recuperar arxius oberts que accidentalment hem esborrat o per alliberar espai que s'està consumint per un fitxer que ja no existeix.

En aquest article explicarem ambdós casos.

Recuperació d'un fitxer:

Per a realitzar l'exemple, esborrarem un fitxer, en aquest cas /var/log/messages que està obert per el daemon rsyslog. Totes les comandes s'han executat com a usuari root.
cd /var/log/messages
rm messages 
rm: ¿borrar el fichero regular «messages»? (s/n) s
Si executem lsof i busquem els fitxers esborrats:
sudo /usr/sbin/lsof | grep deleted
Com podem veure hi ha diversos fitxers que estan oberts per processos i han estat esborrats del sistema.

Un fitxer en linux es un punter a un inode que conte la informació del fitxer (permisos, propietari i el punt del disc on esta enmagatzemada la informació). Quan esborrem el fitxer, esborrem el enllaç però no s'allibera l'inode fins que el procés que el té obert finalitza.
lsof | grep deleted
firewalld 585     root  8u   REG    \
       253,1   4096  25240301 /tmp/ffipPHxxr (deleted)
gmain   585 979  root  8u   REG    \
       253,1   4096  25240301 /tmp/ffipPHxxr (deleted)
rsyslogd  588     root  3w   REG    \
       253,1  437311  17399895 /var/log/messages (deleted)
in:imjour 588 596  root  3w   REG    \
       253,1  437311  17399895 /var/log/messages (deleted)
rs:main  588 597  root  3w   REG    \
       253,1  437311  17399895 /var/log/messages (deleted)
tuned   1289     root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
gmain   1289 1447  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
tuned   1289 1451  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
tuned   1289 1452  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
tuned   1289 1457  root  6u   REG    \
       253,1   4096  25240312 /tmp/ffikk0wCm (deleted)
La informació important ací son la 2a i la 4a columna. La segona columna identifica el PID del procés que el té obert i la 4a el descriptor de fitxer associat.

Si realitzem un ls del directori PID en el sistem /proc juntament amb el descriptor de fitxer veurem que està associat al fitxer.
ls -la /proc/588/fd/3 
l-wx------. 1 root root 64 feb 26 11:41 \
      /proc/588/fd/3 -> /var/log/messages (deleted)
Només hem de copiar-lo per a recuperar el fitxer.
cp /proc/588/fd/3 /var/log/messages.removed
I ací el tenim de nou amb tot el seu contingut.
ls -la | grep messages
-rw-------. 1 root root 439012 feb 26 12:11 messages.removed

Alliberament d'espai:

El següent problema que sol·lucionarem es manifesta quan un fitxer que ha sigut esborrat pero el seu espai no s'allibera perquè el procés que te el descriptor obert no l'alliberà i per tant el fitxer segueix ocupant espai en disc.

Primer generarem les condicions de la proba. Començarem fent creixer un fitxer amb 1Gb o 2Gb de dades. Tornarem a crear el fitxer que hem esborrat al principi del article pero amb 1Gb de dades.
dd if=/dev/zero of=/var/log/messages bs=1024 count=1048576
Si comprobem l'espai utilitzat veurem que tenim ocupat un 40% d'espai a /.
df -h
S.ficheros       Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/centos-root  7,6G  3,1G 4,6G 40% /
devtmpfs         487M   0 487M  0% /dev
tmpfs           497M   0 497M  0% /dev/shm
tmpfs           497M  6,7M 490M  2% /run
tmpfs           497M   0 497M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1         497M  148M 350M 30% /boot
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/0
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/1000
Com podem veure el fitxer messages ara ocupa 1Gb més o menys.
ls -lah | grep messages
-rw-r--r--. 1 root root 1,1G feb 26 12:25 messages
Esborrem el fitxer per fer el test i si revisem lsof veiem que apareix el fitxer com a deleted.
rm messages
rm: ¿borrar el fichero regular «messages»? (s/n) s
lsof | grep messages
rsyslogd 2706     root  4w   REG   \
       253,1 1073743866  16919887 /var/log/messages (deleted)
in:imjour 2706 2708  root  4w   REG   \
       253,1 1073743866  16919887 /var/log/messages (deleted)
rs:main  2706 2709  root  4w   REG   \
       253,1 1073743866  16919887 /var/log/messages (deleted)
Si revisem l'espai ocupat de nou veuerem que continua ocupant espai.
df -h
S.ficheros       Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/centos-root  7,6G  3,1G 4,6G 40% /
devtmpfs         487M   0 487M  0% /dev
tmpfs           497M   0 497M  0% /dev/shm
tmpfs           497M  6,7M 490M  2% /run
tmpfs           497M   0 497M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1         497M  148M 350M 30% /boot
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/0
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/1000
Tenint en compte el PID del procés 2706 i el descriptor 4, accedim a ells via /proc.
cd /proc/2706/fd
ll | grep deleted
l-wx------. 1 root root 64 feb 26 12:25 4 -> /var/log/messages (deleted)
Si executem la següent comanda sobre el descriptor, l'espai s'alliberarà, d'aquesta manera no serà necessari reiniciar/matar el procés al que el descriptor de fitxer esta associat.
echo ''>4
Si comprovem l'espai utilitzat veurem que ara s'ha alliberat.
df -h
S.ficheros       Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
/dev/mapper/centos-root  7,6G  1,1G 6,6G 14% /
devtmpfs         487M   0 487M  0% /dev
tmpfs           497M   0 497M  0% /dev/shm
tmpfs           497M  6,7M 490M  2% /run
tmpfs           497M   0 497M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1         497M  148M 350M 30% /boot
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/0
tmpfs           100M   0 100M  0% /run/user/1000

Enllaços:

http://www.adamcrume.com/blog/archive/2011/06/30/viewing-deleted-but-open-files-on-linux
http://www.serverwatch.com/tutorials/article.php/3822816/Recovering-Deleted-Files-With-lsof.htm
http://neilr-linux.co.uk/?p=140

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada