divendres, 2 de setembre de 2016

Configure htpasswd on nginx

Introducció:

L'objectiu d'aquest tutorial es mostrar com s'instal·la un password en una pàgina web servida per nginx.

Configuració:

En primer lloc instal·lem les utilitats d'Apache2. La següent comanda mostra com fer-ho en sistemes debian o derivats.
 sudo apt-get install apache2-utils
Seguidament configurem un password per a un usuari.
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd user
A continuació configurem els paràmetres auth_basic i auth_basic_user en el fitxer /etc/nginx/sites-available/your-site
 server {
 listen    portnumber;
 server_name ip_address;
 location / {
   root  /var/www/mywebsite.com;
   index index.html index.htm;
   auth_basic "Restricted";          #For Basic Auth
   auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd; #For Basic Auth
 }
}

Per últim reiniciem el servei.
/etc/init.d/nginx restart

Enllaços:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-http-authentication-with-nginx-on-ubuntu-12-10

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada